ภาควิชาภาษาไทย

 

เรียน ผู้ปกครอง

เรื่อง โรงเรียนหยุดในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคมและวันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.. 2562 เนื่องจากสภาวะอากาศเป็นหมอกควันปกคลุมนักเรียนสามารถติดตามการเรียนรู้ทาง Home learning online ที่Thai blog ของโรงเรียนค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

ภาควิชาภาษาไทย

 

back-to-school-kids-clipart-png-2.jpg

                      Who we are

Title: Inspiring individuals

Central Idea: To become lifelong learners we need to know how we learn best and develop the knowledge, skills and characteristics that will help us be successful.

 การพัฒนาตนเองในการเรียนภาษาไทย

   Self-development in learning Thai language

  CSI: Color, Symbol, Image

Capturing the heart through metaphors

Making thinking visible by Ritchhart, Morrison, & Church (2011)

IMG_0385IMG_0384 IMG_0382 IMG_0378

IMG_0084 IMG_0083 IMG_9985IMG_9984                                                                                              ภาควิชาภาษาไทย

Posted in Uncategorized | Comments Off on ภาควิชาภาษาไทย