Grade 5 Thai

G5 T1 21-22 Remote learning

เรียน ผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้วิชาภาษาไทยในภาคเรียนที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๖๔

ในชั้น ป.๕ มีคุณครูที่สอน ๓ ท่านนะคะ คือ

G5A คุณครูปอ sanicha.in@kis.ac.th

G5B คุณครูเอ๋ aungsiya.kr@kis.ac.th

G5C คุณครูเอ็ม napaporn.da@kis.ac.th

ในการเริ่มต้นการเรียนในปีนี้ ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์  ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทย  จะใช้ Google classroom และ Google Meet

นักเรียนสามารถติดตามงานและบทเรียนได้จากห้องเรียนภาษาไทยใน google classroom ของตนเอง

หากท่านผู้ปกครองต้องการติดต่อ สอบถาม สามารถติดต่อได้ตามอีเมลคุณครูที่สอนในแต่ละห้องด้านล่างนะคะ

G5A คุณครูเอ๋ aungsiya@kis.ac.th

G5B คุณครูปอ sanicha@kis.ac.th

          G5C คุณครูเอ็ม napaporn.da@kis.ac.th

.